Cenník

Domoc sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare (ďalej len „DSS“) pri stanovení výšky úhrady za stravovanie, ubytovanie, odborné a obslužné činnosti a platby za iné činnosti vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 v platnom znení.

1. V zmysle Čl. 2 Podrobnosti o stravovaní v ZSS a v ZSPOD a SK – DSS stanovilo výšku úhrady za stravovanie nasledovne:

Racionálna strava

Raňajky

0,37 €

Desiata

0,28 €

Obed

1,24 €

Olovrant

0,28 €

Večera

0,93 €

Režijné náklady 30%

1,41 €

Spolu/1 deň

4,51 €

Poznámka: Režijné náklady spojené s prípravou stravy predstavujú osobné a vecné náklady spojené s prípravou jedál na deň a na fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba celoročnou, týždennou alebo ambulantnou formou. DSS si podľa platného VZN stanovil výšku režijných nákladov na sumu 1,41 €.

 

Šetriaca strava

Raňajky

0,41 €

Desiata

0,31 €

Obed

1,36 €

Olovrant

0,31 €

Večera

1,02 €

Režijné náklady 30%

1,41 €

Spolu/1 deň

4,82 €

Poznámka: Režijné náklady spojené s prípravou stravy predstavujú osobné a vecné náklady spojené s prípravou jedál na deň a na fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba celoročnou, týždennou alebo ambulantnou formou. DSS si podľa platného VZN stanovil výšku režijných nákladov na sumu 1,41 €.

 

Diabetická strava

Raňajky

0,39 €

Desiata

0,29  €

Obed

1,42  €

Olovrant

0,29 €

Večera

1,17 €

Režijné náklady 30%

1,41 €

Spolu/1 deň

4,97 €

Poznámka: Režijné náklady spojené s prípravou stravy predstavujú osobné a vecné náklady spojené s prípravou jedál na deň a na fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje sociálna služba celoročnou, týždennou alebo ambulantnou formou. DSS si podľa platného VZN stanovil výšku režijných nákladov na sumu 1,41 €.

 

2. V zmysle Čl. 3 Suma úhrady za ubytovanie – DSS stanovilo výšku úhrady za ubytovanie nasledovne:

Na účely určenia sumy úhrady za ubytovanie v DSS sa považuje:

 1. príslušenstvo obytnej miestnosti – predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút, alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,
 2. prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odovzdávanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
 3. vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,
 4. vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, kuchynská linka, zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,
 5. Spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,
 6. vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
 7. vecné plnenie spojené s ubytovaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie ZSS spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

Suma za ubytovanie v DSS na deň a na fyzickú osobu sa určí ako súčin sadzby úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.

Pre DSS je denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti stanovená na 0,17 €.

Výška úhrady za bývanie sa zvyšuje na deň a na klienta:

 1. 0,40 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna fyzická osoba,
 2. 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve fyzické osoby,
 3. 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri fyzické osoby a ak na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8m² podlahovej plochy.

Ak fyzická osoba užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa znižuje o 30%.

 

3. V zmysle Čl. 4 Suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva – DSS stanovuje podľa individuálnych potrieb klienta, ktoré určí komisia. Komisiu menuje štatutárny zástupca DSS:

Suma úhrady na deň na fyzickú osobu sa stanovuje v DSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba celoročnou a týždennou formou:

a)      pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku sa občanovi poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti 1 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 1 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 14 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby, 0,17 €

b)      pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku sa občanovi poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne 1 x za 7 dní a bežná údržba bielizne podľa potreby, 0,50 €

c)      pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku sa občanovi poskytuje bežné upratovanie obytnej miestnosti viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie osobného vybavenia viac ako 2 x denne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne častejšie ako 1 x za 7 dní a intenzívna údržba bielizne, 0,67 €

 

4. V zmysle Čl. 5 Suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – DSS stanovuje úhradu na deň na fyzickú osobu:

 1. celoročnou a týždennou pobytovou formou
 1. fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti zodpovedá prevažnej odkázanosti fyzickej osoby, 1,86 €
 2. fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti zodpovedá úplnej odkázanosti fyzickej osoby, 2,33 €

 

5. V zmysle Čl. 6 Spôsob určenia sumy úhrady a spôsob platenia sumy úhrady za poskytované sociálne služby v ZSS – DSS stanovuje úhrade za poskytnutú sociálnu službu:

 1. ako 30 -  násobok dennej sumy úhrady za stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a za pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, za ktoré sa platí určená suma úhrady pri celoročnej pobytovej forme sociálnej služby,

Počas neprítomnosti klienta, platí klient len úhradu za ubytovanie a to v jej plnej výške.

Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

 

6. V zmysle Čl. 7 Výška úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti – DSS stanovuje výšku úhrady za mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča:

Platby za tieto služby sú upravené samostatnou zmluvou medzi DSS a prijímateľom sociálnej služby.

Druh elektrospotrebiča

Výška úhrady za mesiac

Televízny prijímač

1,00 €

Chladnička

2,32 €

Žehlička

1,00 €

Mikrovlnná rúra

1,00 €

Rýchlovarná kanvica

1,00 €

Rádiomagnetofón, CD alebo DVD prehrávač

1,00 €

Nabíjačka na mobilný telefón

1,00 €

očítač alebo notebook

1,00 €

Prenosný ventilátor

2,00 €

Prenosný ohrievač (elektrický konvektor, elektrický radiátor alebo iný podobný spotrebič)

2,00 €

Klimatizačná jednotka

2,00 €

Elektrický invalidný vozík (nabíjanie batérie)

5,00 €

Užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča

0,50 €

Prijímateľ sociálnej služby v DSS je povinný uhradiť DSS odplatu za služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby, ktoré sú objektívne nutné z dôvodu odstránenia dôsledkov nadmerného požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.

K takýmto službám patrí napr. jednorazové vyčistenie podlahy v izbe, na WC, v kúpeľni, na chodbe, vyčistenie toalety, vypratie posteľnej bielizne, vypratie šatstva a prípadne vykonanie iných súvisiacich úkonov, ako aj úhrada za samostatné sledovanie občana v stave opitosti.

Výška platby za jednorazovo poskytnutú inú službu je stanovená na 10 €.

Príklad výpočtu úhrady u prijímateľa celoročnej pobytovej sociálnej služby, so stupňom odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti VI:

 • stravovanie (racionálna strava):  30 dní x 4,51 = 135,30 €
 • ubytovanie: 30 dní x 2,45 (14,40m² x 0,17 €) = 73,50 €
 • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva: 30 dní x 0,67 € = 20,10 €
 • v  pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO: 30 dní x 2,33 € = 69,90 €
 • užívanie vlastného televízneho prijímača :                                     1,00 €

Spolu (celková úhrada za 30 dní) =299,80 €