O nás

"Jediná vec, pre ktorú sa oplatí žiť, je schopnosť dať a prijať lásku. Iba toto môže urobiť človeka šťastným„

 

Sídlo, vznik a postavenie poskytovateľa sociálnych služieb

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare sa nachádza v obci Horný Bar v okrese Dunajská Streda v príjemnom prostredí. Blízke okolie vytvára ideálne podmienky na pokojné prechádzky a oddych neďaleko od rieky Dunaj.

Korene zariadenia siahajú do 50-tych rokov, kedy v Obci Vrakúň bol založený v starom kaštieli Domov dôchodcov, ktorý neskoršie bol pretransformovaný na Ústav sociálnych služieb so zameraním na starostlivosť o mentálne postihnutých dospelých mužov. Vtedajšia kapacita bola až 120 klientov, čo sa odzrkadlilo aj v kvalite poskytovaných služieb. Na začiatku 90-tych rokov jednak z dôvodu skvalitnenia služieb, na druhej strane z dôvodu reštitučných nárokov majiteľov budovy – kaštieľa vo Vrakúni sa hľadali možnosti premiestnenia zariadenia do nových priestorov, čím by sa vyriešili problémy okolo reštitúcie aj požiadavky kladené novými štandardmi na bývanie v domovoch sociálnych služieb.

V roku 1991 vládnym nariadením bola časť objektov, bývalých ubytovaní pre pracovníkov vodného diela (Gabčíkovo – Nagymaros) odovzdaný pre účely sociálnych služieb, aby sa po zrekonštruovaní a adaptovaní slúžili pre účely sociálnych služieb, konkrétne pre umiestnenie klientov v DSS Vrakúň. Konkrétne práce sa začali až v roku 1998 a nakoniec v októbri 2003 sme konečne mohli presťahovať klientov, zariadenie a všetko ostatné do nového objektu.

Dňom 26.09.2003 zriaďovacou listinou sa zmenil na Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare.

 

Prevádzkové podmienky poskytovania sociálnych služieb

Priestory DSS sa nachádzajú v päťpodlažnom, murovanom, rekonštruovanom objekte  (bývalé komplexné ubytovacie zariadenie SVD v Hornom Bare).

Ubytovacie miestnosti sú riešené vo forme ubytovacej bunky s 2 ubytovacími miestnosťami a so zariadením na vykonávanie osobnej hygieny. Izby disponujú vlastným balkónom. Klienti majú možnosť bývať v jedno a dvojlôžkových izbách. V celom objekte do miestností je riešený bezbariérový vstup. Prevádzku domova zabezpečuje 62 členný personál. V DSS sa poskytuje starostlivosť pre dospelých mužov.

Forma hospodárenia:

Domov sociálnych služieb pre dospelých je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Trnavského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom Domova sociálnych služieb pre dospelých je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Trnavského samosprávneho kraja.

Predmet činnosti:

Poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana:

Formou celoročnej pobytovej sociálnej služby:

  • pre dospelé fyzické osoby s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombinácie v domove sociálnych služieb s kapacitou 60 prijímateľov
  • pre dospelé fyzické osoby, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, organický psychosyndróm ťažkého stupňa v špecializovanom zariadení s kapacitou 39 prijímateľov