COVID-19


O Z N A M

Vážení rodinní príslušníci, milí priatelia,

v rámci uvoľňovania opatrení Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, s potešením Vám oznamujeme, že od 25.04.2022 bude umožnené, za prísnych opatrení, povoliť návštevy v našom zariadení. V záujme maximálne chrániť našich klientov sme pripravili opatrenia takýchto návštev:

 • Návšteva sa telefonicky hlási 48 hodín pred uskutočnením u službukonajúceho zdravotného zamestnanca na tel.č.: 031/5597292, 031/5597204 a dohodne sa termín
 • Harmonogram návštev vedú zamestnanci zdravotného úseku, návštevné hodiny sú pondelok - nedeľa od 9,30 do 14,30 hod..
 • Návšteve pri vstupe do zariadenia je zmeraná telesná teplota, zisťuje sa karanténa a cestovateľská anamnéza a je povinná si vydezinfikovať ruky (dezinfekčný prípravok je umiestnený v miestnosti, ktorá je vytvorená pre návštevy)
 • Návšteva je povinná vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“
 • Každá návšteva je povinná používať počas celej doby návštevy ochranné rúško a ochranné rukavice
 • Klient počas celej doby návštevy používa ochranné rúško a po skončení návštevy mu službukonajúci zamestnanec zdravotného úseku dezinfikuje ruky

Postup k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnej služby

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb  platí:

 • Prijímatelia sociálnej služby môžu opustiť zariadenie  na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa vracia od blízkej osoby. Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa sociálnej služby a osôb, s ktorými je v styku.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej osoby.
  Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
 • Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Prekonaný – (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote – 5 dní.
 • Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

Príbuzný sa telefonicky hlási 48 hodín pred uskutočnením domáceho pobytu u službukonajúceho zdravotného zamestnanca na tel.č.: 031/5597292, 031/5597204 a dohodne sa termín.

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

 • Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorazovej (papierovej, igelitovej) odovzdanú tašku nevraciame.
 • Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia!
 • Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

Tašky s nákupom je možné doručiť k vchodu DSS, kde to prevezme službukonajúci zdravotnícky zamestnanec.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločným úsilím sa nám opäť podarí zvládnuť túto neľahkú situáciu.

 

                                                                                                    Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS