COVID-19


OZNAM 

Vážení príbuzní a priatelia.  

V rámci uvoľňovania opatrení Domova sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, s potešením Vám oznamujeme, že návštevy sú umožnené, za prísnych opatrení, povoliť návštevy v našom zariadení. V záujme maximálne chrániť našich klientov sme pripravili opatrenia takýchto návštev:

        Návšteva sa telefonicky hlási 48 hodín pred uskutočnením u službukonajúceho zdravotného zamestnanca na tel.: 031/5597292, 031/5597204 a dohodne sa termín.

         Harmonogram návštev vedie vedúca zdravotného úseku, návštevné hodiny sú:

pondelok – piatok od 09:30 hod. do 11:30 hod..

          V jednom čase je možné prijať návštevu iba pre jedného klienta.

         Jednému klientovi je povolená návšteva v počte maximálne dve osoby (v interiéri zariadenia) pri dôslednom dodržaní hygienicko – epidemiologického režimu a opatrení.

       Návšteve pri vstupe do zariadenia je zmeraná telesná teplota, zisťuje sa karanténa a cestovateľská anamnéza a je povinná si vydezinfikovať ruky (dezinfekčný prípravok je umiestnený v miestnosti, ktorá je vytvorená pre návštevy).

          Návšteva je povinná vyplniť tlačivo „Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“.

          Každá návšteva je povinná počas návštevy používať respirátor FFP2, ochranné rukavice a musí sa preukázať negatívnym výsledkom AG alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.

·         Klient počas celej doby návštevy používa ochranné rúško a po skončení návštevy mu službukonajúci zamestnanec zdravotného úseku vydezinfikuje ruky. Toto opatrenie sa nevzťahuje na klientov, u ktorých to vzhľadom na ich znevýhodnenie nie je možné alebo žiadúce, ktorí nemusia mať prekrytú tvárovú časť.

          Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy povolené.

          Pri nedodržaní stanovených podmienok si štatutárny zástupca zariadenia alebo ním poverená osoba vyhradzuje právo obmedziť návštevy aj pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava stanovené podmienky.

Za pochopenie ďakujeme.

                                                                                                            Mgr. Béla Fenes, riaditeľ DSS