Kontakty

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
930 33 Horný Bar č. 226
Tel.: 031/5597292
e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk
www.dsshornybar.sk

facebook: dss horný bar-felbári szociális intézmény

Štatutárny zástupca
Mgr. Béla Fenes – riaditeľ DSS
Tel.: 031/5530588, 031/5597292, 0918 512 033
e-mail: fenes.bela@zupa-tt.sk

Sociálny pracovník-manažér kvality v sociálnych službách
Mgr. Alica Šipošová – poverená zastupovaním riaditeľa DSS
Tel.: 031/5597292
e-mail:
siposova.alica@zupa-tt.sk

Úsek sociálnej práce:
PhDr. Kornélia Cséfalvaiová, sociálny pracovník

Tel.: 031/5530587, 031/5597292
e-mail: csefalvaiva.kornelia@zupa.tt.sk

Bc. Mária Kulcsárová, asistent sociálnej práce
e-mail: kulcsarova.maria@zupa-tt.sk
Tel.: 031/5530587, 031/5597292

 

Ekonomický úsek:

Monika Juhászová, ekonóm

Tel.: 031/5597292

e-mail: juhaszova.monika@zupa-tt.sk

 

Enikő Kásaová, mzdový účtovník

Tel.: 031/5597292

e-mail: kasaova.eniko@zupa-tt.sk

 

Prevádzkový úsek:

Alžbeta Némethová, vedúci prevádzkového úseku

Tel.: 031/5597292

e-mail: nemethova.alzbeta@zupa-tt.sk

 

Úsek stravovacej prevádzky:

Alica Gróff, vedúci stravovacej prevádzky

Tel.. 031/5597292

e-mail: groff.alica@zupa-tt.sk

 

Úsek sociálnej rehabilitácie:

Erika Vasiová, poverená vedením úseku sociálnej rehabilitácie

Tel.: 031/5597292

e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk

 

Zdravotný úsek:

Katarína Antalová, vedúci zdravotného úseku

Tel.: 031/5597292, 5597204

e-mail: antalova.katarina@zupa-tt.sk

 

Ošetrovňa:

Tel.: 031/5597204

 

Klapky:

31 – Juhászová, ekonóm

32 – Sesterská izba I. poschodie

33 – Vedúci zdravotného úseku

34 – Kášaová, mzdový účtovník

35 – Ošetrovňa

36 – Sesterská izba IV. poschodie

37 – Mgr. Fenes, riaditeľ DSS

38 – Bc. Kulcsárová, asistent sociálnej práce, PhDr. Kornélia Cséfalvaiová, sociálny pracovník

41 – Sesterská izba II. poschodie

42 – Sesterská izba III. poschodie

43 – Mgr. Šipošová, sociálny pracovník-manažér kvality v sociálnych službách

44 –  Némethová, vedúci prevádzkového úseku

45 – Vrátnica

46 – Gróff, vedúci stravovacej prevádzky