Poslanie a vízia zariadenia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby osobám spĺňajúce požiadavky na kvalitu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby. Zameriavame sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času našich obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najväčšie približovanie sa k prirodzeným podmienkam s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov a s kľúčovým cieľom pripraviť ich na samostatný život. Prijímateľ sociálnej služby je naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.