Iné služby

Naše zariadenie ponúka pre prijímateľov sociálnych služieb možnosť využiť aj iné služby a to najmä:

  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  • poradenstvo resp. sprostredkovanie pomoci pri riešení problémov prijímateľa (finančné, právne,..)
  • zabezpečenie služieb (externý kaderník a pedikúra)
  • bohoslužby v zariadení (miestnej kaplnke)
  • voľnočasové aktivity