Pracovná terapia

  • pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností prijímateľa sociálnej služby,
  • liečba prácou je vynikajúcim prostriedkom na formovanie estetického cítenia prijímateľa sociálnej služby a slúži na rozvíjanie a upevňovanie jeho zručností,
  • súčasťou pracovnej terapie je papierové pletenie (výroba košíkov a rôznych dekorácií), výroba predmetov z keramickej hliny, pomocné práce v DSS (v jedálni, práčovni, starostlivosť o okolie DSS (úprava stromov, trávnikov a kvetinových záhonov),
  • zároveň sú prijímatelia sociálnej služby vedení k udržiavaniu poriadku v osobných veciach a k udržiavaniu poriadku v zariadení i mimo neho.